Ogólne warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SPRZĘTU

JTS MASZYNY Spółka z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Sprzętu (dalej: OWN) określają warunki najmu sprzętu prze firmę JTS Maszyny Sp.z o.o., zasady rozliczania świadczonych usług, zasady odpowiedzialności Stron z tytułu wykonywania umowy.
 2. Usługi stanowiące przedmiot Umowy kierowane są do Najemców zawierających Umowę Najmu w związku              z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osób fizycznych.
 3. Dla celów niniejszego dokumentu, przyjmuje się poniższe słowa lub zwroty, pisane w tekście wielką literą, mają następujące znaczenia:
 4. a) JTS MASZYNY Spółka z o.o. lub Wynajmujący – JTS MASZYNY Spółka z o.o. z siedzibą w Staszowie , KRS 0000802793 , REGON 384301379 , NIP 8661741803, adres: ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
 5. b) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która przez akceptację niniejszych warunków oraz wypełnienie formularza zamówienia zawarła z Wynajmującym Umowę Najmu Sprzętu
 6. c) Cennik – dokument określający opłaty przysługujące Wynajmującemu z tytułu wykonania Umowy Najmu lub usług związanych z tą umową. Cennik stanowi integralną część Umowy Najmu
 7. d) Umowa Najmu – umowa określająca prawa i obowiązki Stron związane z najmem przez Najemcę Sprzętu. Na Umowę Najmu składa się: Formularz Zamówienia, Ogólne Warunki Najmu oraz Cennik. Ogólny cennik najmu udostępniony jest na stronie internetowej www.jtsmaszyny.pl  pod zakładką Wynajem maszyn
 8. e) Sprzęt lub Przedmiot Najmu – ruchomości, opisane w Formularzu zamówienia, stanowiące przedmiot Umowy Najmu
 9. f) Formularz Zamówienia – dokument, zawierający istotne elementy Umowy Najmu (określenie stron, miejsca świadczenia usługi, czas świadczenia usługi oraz rodzaju wynajmowanego sprzętu) poprzez który Najemca zamawia określony sprzęt lub usługi od Wynajmującego, potwierdzając tym samym zawarcie Umowy Najmu.
 10. g) Strony – Wynajmujący i Najemca łącznie.
 11. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym  a Najemcą.

§ 2

Sposób zawarcia umowy

 1. Umowa Najmu zawierana jest poprzez wypełnienie przez Najemcę Formularza Zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust 3  Formularz Zamówienia może zostać złożony  w następujący sposób:
 2. a) W formie pisemnej – poprzez własnoręczne wypełnienie Formularza Zamówienia i przekazanie go osobie wskazanej przez Wynajmującego;
 3. b) W formie dokumentowej – poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i przesłanie go w postaci skanu lub zdjęcia pocztą e-mail na adres mailowy JTS Maszyny Sp.zo.o. wskazany na stronie internetowej;
 4. Wynajmujący może nie przyjąć otrzymanego zamówienia, np. w sytuacji gdy jego realizacja w określonym przez Najemcę czasie lub zakresie jest niemożliwa. Wówczas obowiązany jest do poinformowania Najemcy o braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania Formularza zamówienia.     W takim przypadki nie dochodzi do zawarcia umowy między Stronami.
 5. Przesłanie przez Najemcę Formularza Zamówienia oznacza akceptację niniejszych OWN oraz Cennika. Wszelkie odstępstwa od OWN lub Cennika wymagają wyraźnej i jednoznacznej akceptacji obu Stron – wszelkie zastrzeżenia lub dopiski złożone na Formularzu Zamówienia lub w treści e-maila, zawierającego Formularz Zamówienia lub w polu „uwagi” formularza elektronicznego, które nie zostaną w sposób jednoznaczny zaakceptowane przez Stronę drugą, np. poprzez złożenie parafy lub wyraźne stwierdzenie „akceptuję niestandardowe warunki umowy” lub równoznaczne nie będą odnosiły skutku prawnego.
 6. W przypadku umów zbiorczych, gdzie jako Przedmiot Najmu opisanych jest kilka urządzeń uznaje się, że każdy Sprzęt stanowi odrębny przedmiot Umowy Najmu a ujęcie go wraz z innymi urządzeniami w ramach zbiorczej Umowy Najmu dokonane jest wyłącznie w celu uproszenia.
 7. Anulowanie zlecenia możliwe jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, najpóźniej do 48 godzin przed rozpoczęciem jego realizacji. Anulowanie po tym terminie powoduje naliczenie opłaty w wysokości opłaty za jednodniowy czynsz najmu oraz koszty dojazdu.

§ 3

Obowiązki Stron

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania sprawnego Sprzętu w ilości, standardzie, cenie oraz czasie opisanym       w Formularzu Zamówienia.
 2. Wynajmujący udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego  i bezpiecznego użytkowania          i konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
 3. Najemca zobowiązuje się do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie przyjmowania Sprzętu oraz    w momencie jego zdawania.
 4. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia Sprzętu przed jego przyjęciem. Brak zastrzeżeń na protokole zdawczo-odbiorczym oznacza, że Najemca potwierdza przyjęcie Sprzętu sprawnego i zgodnego z Formularzem Zamówienia w uzgodnionym przez Strony terminie.
 5. Najemca zobowiązuje się do używania Sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w Formularzu Zamówienia. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania Sprzętu Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę Wynajmującego . Jeżeli Strony uzgodnią zmianę miejsca wydania, użytkowania lub zwrotu sprzętu, który zostanie dostarczony, przewieziony lub odebrany środkiem transportu JTS Maszyny Sp. z.o.o., ten ostatni obciąży Najemcę powstałymi z tego tytułu kosztami. 
 6. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie JTS Maszyny Sp.zo.o. Najemca zobowiązany jest przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
 7. Najemca zobowiązany jest do powierzenia obsługi Sprzętu wyłącznie osobie pełnoletniej, posiadającej wymagane kwalifikacje oraz znajomość obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Najmu a także do przestrzegania zasad opisanych w § 5 OWN.
 8. Najemca nie może wykonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji Przedmiotu Najmu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy Sprzęt nie nadaje się do naprawy najemca zwróci jego wartość odtworzeniową liczoną jako aktualna wartość maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji, zgodnie z wystawioną przez JTS Maszyny Sp.zo.o. Notą obciążeniową w terminie 7 dni od daty jej trzymania.
 9. W przypadku kradzieży Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wartości odtworzeniowej, tj. aktualna wartość maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji  w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez JTS maszyny Spz.o.o.
 10. O zdarzeniach określonych w ust. 8-9 niniejszego paragrafu Najemca powiadomi Wynajmującego na piśmie niezwłocznie a w przypadku kradzieży najemca zawiadomi organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, JTS Maszyny Sp.zo.o naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie wg stawki dziennej wg Cennika.
 11. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust 8-9 na zapłatę za wystawione noty obciążeniowe, poczynając od 8 dnia od daty ich doręczenia odszkodowanie określone w ust 8-9 zwiększa się dodatkowo za każdy dzień zwłoki w zapłacie, o kwotę odpowiadającą dziennej stawce najmu za ten Sprzęt liczonej narastająco do momentu całkowitej zapłaty za notę obciążeniową.
 12. Wynajmujący zobowiązuje się do dokonania napraw usterek Przedmiotu Najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem Przedmiotu Najmu. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania prze JTS maszyny Sp.zo.o. odpowiednich części zamiennych. W okresie uniemożliwiającym użytkowanie Sprzętu z przyczyny nie leżącej po stronie Najemcy, ten ostatni nie ponosi kosztów najmu od momentu powiadomienia o usterce do czasu jej usunięcia przez Wynajmującego.
 13. Wynajmujący może uzależnić realizację umowy od wpłacenia przez najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu. Wysokość kaucji i warunki wpłaty będą każdorazowo przez Strony uzgadniane. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy na wskazane w odrębnym piśmie konto bankowe        w terminie 5 dni roboczych po zwrocie Przedmiotu Najmu i całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy.

§ 4

Czynsz najmu i kaucja

 1. Podstawową jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa za okres najmu zgodny z czasem wskazanym na protokole zdawczo-odbiorczym oraz Cennikiem a także postanowieniami OWN.
 2. W przypadku wynajmu długoterminowego, rozliczanego w cyklu miesięcznym, okres fakturowania kończy się         o północy ostatniego dnia miesiąca.
 3. Czynsz najmu zostanie ustalony po zwrocie Sprzętu w oparciu o faktyczny czas jego wykorzystania oraz Cennik.
 4. Ceny oznaczone są w kwotach netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodny  z obowiązującymi przepisami.
 5. Zapłata następuje po wystawieniu faktury VAT. Zapłata może być regulowana w formie gotówkowej lub przelewem na konto w terminie wskazanym na fakturze.
 6. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszych OWN, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wynajmującego.
 7. JTS Maszyny Sp.zo.o. Ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających      z niniejszej umowy, m.in. wynagrodzenia kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym JTS Maszyny Sp.zo.o. zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy.
 8. Najemca wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 9. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia wykonania Umowy. Wynajmujący pobierał będzie od Najemcy kaucję pieniężną według zasad ustalonych przez Wynajmującego,            w wysokości każdorazowo określanej z tytułu wykonania umowy. Najemca dokona wpłaty kaucji  przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego  na podstawie osobnego dokumentu wystawionego przez Wynajmującego.
 10. Wynajmujący może w każdym czasie potrącić z wpłaconej przez Najemcę kaucji wszelkie należności pieniężne przysługujące Wynajmującemu, a wynikające lub mające związek z Umową Najmu, w tym w szczególności kwotę niezapłaconego Czynszu Najmu i innych świadczeń, kar umownych, opłat, opłat dodatkowych, odszkodowań wraz z odsetkami za okres opóźnienia, należności za tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży,utraty Przedmiotu Najmu lub/i jego wyposażenia. W przypadku dokonania przez Wynajmującego potrącenia z kaucji, Wynajmujący może zażądać od Najemcy uzupełnienia kaucji do pierwotnej wysokości w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania informacji od Wynajmującego o dokonaniu potrącenia.
 11. Zwrot kaucji, po uwzględnieniu ewentualnych potrąceń nastąpi w terminie 5 dni pod warunkiem zwrotu Przedmiotu Najmu i po całkowitym rozliczeniu Umowy Najmu. Zwrot kaucji nastąpi w taki sam sposób w jaki kaucja została wpłacona, chyba że Strony postanowią inaczej. 

§ 5

Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku najmu sprzętu, całkowita odpowiedzialność za Sprzęt od momentu jego odebrania obciąża Najemcę. Dotyczy to również odpowiedzialności za zdarzenia, za które Najemca nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności – takie jak kradzież, przypadkowe uszkodzenie lub działanie siły wyższej (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka).
 2. Najemca nie może bez zgody JTS Maszyny Sp.zo.o. przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.
 3. Jeżeli po zwrocie Sprzętu ujawnią się szkody lub usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu przez Najemcę, Najemca obowiązany jest pokryć koszty jego naprawy bez uprzedniego wezwania. §

§ 6

Okres obowiązywania i rozwiązania umowy

 1. Umowa Najmu obowiązuje od dnia jej zawarcia do upływu okresu najmu określonego w Formularzu Zamówienia lub rozwiązania Umowy Najmu.
 2. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu z upływem okresu najmu, Umowę Najmu uznaje się za przedłużoną na czas nieokreślony.
 3. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu z upływem okresu najmu bez uzgodnienia z Wynajmującym, opłata za bezumowne korzystanie ze sprzętu wynosi dwukrotną wartość stawki Czynszu najmu za każdy dzień najmu wg Cennika.
 4. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowanie tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Niezależnie od okresu najmu, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu w następujących przypadkach:
 6. a) Najemca używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z instrukcją obsługi Sprzętu,        w sposób nienależyty zabezpiecza Sprzęt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje takiego działania;
 7. b) Najemca oddał Przedmiot Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody JTS Maszyny Sp.zo.o.;
 8. c) Najemca zalega z zapłatą Czynszu Najmu wobec Wynajmującego przez okres przekraczający 7 dni.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu w sposób określony w ust. 5 powyżej, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odbioru Przedmiotu najmu od Najemcy a odbiór Sprzętu może odbyć się w oparciu     o protokół zdawczo-odbiorczy podpisany jednostronnie przez Wynajmującego. Powyższy odbiór umowy Najmu przez Wynajmującego oznacza rozwiązanie Umowy Najmu w trybie natychmiastowym w dniu odbioru bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

§ 7

Dane osobowe – klauzula informacyjna

JTS Maszyny Sp.zo.o. jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z zawarciem Umowy najmu. Podstawa przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 (RODO). JTS Maszyny Sp.zo.o. przetwarza dane Najemców lub osób wskazanych przez Najemców wyłącznie w celu wykonywania umowy oraz w celu marketingu usług własnych – w tym przekazywania informacji  o  nowych ofertach, produktach czy promocjach. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania informacji o przetwarzaniu danych, sprzeciwu    w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu usług JTS Maszyny Sp.zo.o., żądania ograniczenia celu przetwarzania lub usunięcia danych a także złożenia skargi do organu nadzoru (UODO), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z których usług JTS Maszyny Sp.zo.o. korzysta      w celu realizacji umowy – podwykonawcy, dostawcy, firmy spedycyjne, pracownicy księgowości oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. Pozostałe informacje o administratorze oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce RODO opublikowanej na stronie www.jtsmaszyny.pl . Zapoznanie się z Polityką RODO jest równoznaczne z wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Umowy Najmu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Najemca obowiązany jest do informowania Wynajmującego o wszelkich zmianach danych kontaktowych – takich jak numer telefonu, adres e-mail czy adres siedziby pod rygorem uznania, że oświadczenia wysyłane na wcześniej podane adresy będą uznane za skuteczne.
 2. W sprawach nieuregulowanych OWN zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego lub poprzez e-sąd  w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (zgodnie z wyborem Wynajmującego).
 4. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez JTS Maszyny Sp.zo.o. mogą być uzgadniane w formie e-mailowej lu Formularzu Zamówienia.
 5. Niniejsze OWN dostępne są na stronach internetowych Wynajmującego oraz w siedzie Spółki Wynajmującego.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień OWN, co nie wpływa na prawa i obowiązki osób, które zawarły Umowy najmu na podstawie wcześniejszej wersji OWN.

Formularz wynajmu maszyny